§ 1. Organizator

1. Organizatorem Gry Terenowej jest LS Studio Łukasz Synowicz, Miłodróż 16, 09-412 Nowe Proboszczewice, NIP 774 298 55 32

§ 2. Termin

1. Gra odbywają się terminach podanych na stronie internetowej www.discoveryrace.pl oraz profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/discoveryracepl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania gry bez podania przyczyny. Poinformuje o tym publikując post na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/discoveryracepl. Uczestnikom przysługuje zwrot poniesionego kosztu zakupu

§ 3. Udział w grze, bilety

1. Warunkiem uczestnictwa w grze jest rejestracja zespołu liczącego 2-4 osoby oraz posiadanie przez jednego członka zespołu telefonu z systemem android ze sprawnym systemem GPS, z włączoną transmisją danych oraz aplikacją szczytującą kody QR.

2. W związku z sportowym charakterem gry gdzie, niejednokrotnie będzie zwiększony wysiłek fizyczny, rywalizacja, uczestnikami gry mogą być osoby, które najpóźniej w dniu 16 lipca ukończą 18 lat oraz których stan zdrowia umożliwia uczestnictwo w grze. Uczestnicy mogą doznać lekkich stłuczeń czy zadrapań. Uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.

3. Zakupu biletów można dokonać poprzez serwis www.discoveryrace.pl. Klient ma możliwość zapłaty za bilet w systemie dostarczanym przez Przelewy24.pl

4. Warunkiem uczestnictwa w grze jest akceptacja regulaminu gry, zgoda na przetwarzanie danych w celach pozwalających organizacje gry oraz zgodę na utrwalanie i bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika na fanpage-u oraz stronie internetowej organizatora gry oraz jego partnerów.

§ 4. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Zgodnie z Art. 38 pkt. 12  Ustawy o prawach konsumenta, ze względu na charakter usługi tj. wydarzenie rozrywkowe, prawo do zwrotu biletu po zakupie nie przysługuje.

§ 5. Dostawa biletów

1. Bilety w firmie elektroniczne wysyłane są na adres podany w zamówienie w ciągu 48 godzin od otrzymania zapłaty.

2. Dostawa biletów w formie papierowej się odbywa pod adres wskazany przez klienta a w trakcie składania zamówienia.

3. Dokładamy wszelkich starań aby termin realizacji i wysyłki zamówienia był jak najszybszy. Termin wysłania przez nas zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia opłacenia zamówienia.

4. Dostawa zamówionych biletów odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy są określone podczas składania zamówienia i widoczne pod listą wybranych produktów. Całość zapłaty klienta stanowi suma ceny wszystkich zamówionych produktów i kosztu dostawy.

§ 6. Zasady Gry

1. Uczestnikami gry są drużyny dwuosobowe. Nie ma możliwości łączenia drużyn.

2. Zadaniem uczestników gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami oraz rozwiązywanie następujących po sobie zadań. Za wykonane zadania oraz dotarcie do punktów kontrolnych uczestnicy otrzymują punkty w postaci banknotów z logiem Discovery Race.

3. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są zobowiązani się do zachowania szczególnej ostrożności, przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Poruszają się po mieście/terenie na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w grze.

4. Uczestnicy przystępując do gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawnocywilną na cały czas trwania gry.

5. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad uczciwej rywalizacji, niszczenia kodów QR, zadań umieszczonych w punktach kontrolnych, w dowolnym momencie gry organizator ma prawo do wykluczenia go/zespołu z gry.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

7. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością uczestników przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie.

9. W przypadku uszkodzenia sprzętu, uczestnik gry będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej.

10. Nie można przystąpić do gry pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Spożywanie alkoholu lub środków odurzających podczas gry jest również surowo zabronione. Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślania z uczestnictwa zespołu niestosującego się do wyżej wymienionego warunku.

11. Organizator dołoży wszelkich starań w zakresie rzetelnego wykonania gry, z poszanowaniem przepisów prawa, bezpieczeństwa uczestników.

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące gry powinny być zgłaszane poprzez profil Facebook-owy https://www.facebook.com/discoveryracepl. W treści wiadomości należy podać dane uczestnika, adres korespondencyjny oraz czego dotyczy reklamacja.

2. Reklamację rozpatrzymy do niej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Ustosunkujemy się do niej w wybrany (w czasie składania reklamacji) przez Państwa sposób.